De Stichting  Vrienden van de KJS is er om de Koningin Julianaschool in Heerjansdam te ondersteunen.

De Stichting heeft in haar  beleidsplan de volgende doelbeschrijving:

  • A: De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de KJS en de leerlingen van deze school specifiek, alsmede de hele schoolgaande jeugd van Heerjansdam. Het verrijken van het schoolleven in algemene zin, het bijdragen aan met name door de school te maken kosten voor voorzieningen waarvoor van overheidswege geen, dan wel een te geringe vergoeding wordt gegeven, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk  kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • B: De Stichting heeft mede ten doel het verbeteren van de openbare ruimte rondom de school, voor zover de gemeente hiervoor onvoldoende middelen ter beschikking stelt. De verkeersveiligheid van de straten rondom het RaJUBiBoS laat te wensen over. De gemeente erkent de situatie maar stelt onvoldoende middelen ter beschikking. De Stichting wil in goed overleg met de gemeente onderzoeken wat mogelijk is mbt inzetten van haar middelen om deze onveilige situatie te verbeteren.
  • C: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting is opgericht op 30-05-2017. Trotse oprichters en bestuursleden zijn:

  • Jasper Putter (voorzitter)
  • Paula van Ballegooijen (penningmeester)
  • Mirjam Stutvoet (secretaris)
  • Sander Rodenburg
  • Nick Meijer

Bekijk ook:

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN) van de stichting is: 857625251